MADDE 1 – DERNEĞİN ADI
Derneğin adı Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği’dir. Derneğin kısaltılmış adı “BAKTAD” dır.

MADDE 2 – DERNEĞİN MERKEZİ
Derneğin merkezi İstanbul’dur şubesi yoktur.

MADDE 3 – DERNEĞİN AMACI
Derneğin amacı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları çerçevesinde, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak, sinai, ticari ve sosyo-ekonomik ilerlemeye yönelik bilgi, teknoloji ve sermaye koordinasyonunu sağlamak ve öncelikli olarak ancak sınırlı olmamak kaydı ile baklava ve şerbetli tatlı ürünleri sanayisinin daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır.

MADDE 4 – DERNEĞİN FAALİYETLERİ
Derneği amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunmak..
a- Türkiye ekonomisini geliştirmek için baklava ve şerbetli tatlı ürünleri sanayicilerini, bu konuda uzman meslek bilim ve iş adamlarını bir araya getirerek, ülke ekonomisine faydalı çalışmalarda bulunmak için teşkilatlanır.
b- Serbest piyasa şarlarına uygun olarak sanayicilerin ülke ekonomisinin kalkınmasında milli menfaatlerimiz doğrultusunda faaliyet göstermelerini teşvik eder.
c- Ülke ekonomisinin gelişmesi için, özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yaparak teknolojik gelişme, döviz kazandırıcı yatırımlar ve benzeri konularda proje çalışmaları yapar.
d- Amaç ve faaliyetlerinin duyurulup yaygınlaştırılması için her türlü medyadan faydalanır, toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenler. Yayın organlarının basım ve dağıtımını yapar.
e- Dernek üyelerine, eğitici ve öğretici bilgiler aktarmak, tüm üyelerce alınan kararlara riayet etmektir. Üyeler arasında ekonomik sosyal kültürel bağlar kurularak tam dayanışma felsefesini elde etmektir. Piyasa koşullarında var olan sermaye ve rekabet çerçevesinde tüm üyelerce tek vücut olup beraber hareket edilmesini sağlamaktır.
f- Baklava ve tatlı ürünlerinde gereken ağız tadı kalitesini sağlamaktır.
g- Tüm üyelerine teknolojinin ürünlerini sunmak, tanıtmak, üyeler adına sertifikalar vermektir. Mesleki yarışmalar
düzenlemektir.
ğ- Serbest piyasa koşullarında rekabet edebilecek düzeye gelmek, ürün kalitesini yükseltici etkinlikler yapmak ve yaptırmaktır.
h- Türk mutfağının genel ve özel şartlarının bütün yönlerini işletmektir.
ı- Üyelerinin serbest piyasa koşullarında baklava, kadayıf ve şerbetli tatlı ürünleri ile her türlü pasta ürünlerini işletmelerin bulundukları yer ve bölge kavramları dikkate alınarak rekabet güçlerini arttırmaya yönelik faaliyetleri yürütmek ve koordine etmektir. Faaliyetlerde üyeler arasındaki iyi ilişkiler, dayanışmayı tesis etmek için lokal açar. Kitap, dergi, broşür, gazete ve bülten çıkarır. Müsamere ve kurslar düzenler. (Folklor ve saz kursları gibi.)
i- İmkanlar ölçüsünde dayanışma ve tanışma geceleri, konferanslar, seminer, gezi, sanat yarışmaları, folklor-sanat gösterileri ve konser gibi faaliyetleri düzenler. Ayrıca kermes faaliyetleri de düzenler.
j- İmkanlar ölçüsünde düğünü olana, cenazesi olana, ağır hastası olana, bakıma ve yardıma muhtaç olana dernek üyeleri maddi ve manevi yardımda bulunur.
k- İmkanlar ölçüsünde maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamayanlara, yardıma muhtaçlara, burs v.s. imkanları sağlar.
l- Amacına uygun olarak her türlü aktif tasarrufta bulunabilir. İlgili kanun ve yönetmenliklerle dernekler kanununa aykırı olmamak üzere menkul ve gayrimenkul alır, satar sandıklar kurabilir ve dernek sıfatının vermiş olduğu yetkileri her türlü kullanılabilir; Ancak bunların alınmasını kurulmasını ve kullanılmasını genel kuruldan alınan onayla yönetim kurulu karar verebilir.
m- Bu faaliyetler dernek yetkili kurullarının onayları ile gerçekleşebilir.

MADDE 5 – DERNEK KURUCULARI

Adı-Soyadı Baba Adı Doğum Yeri D. Tarihi Mesleği Uyruğu
Mehmet Yıldırım Hannan Nizip 03/06/1963 Tatlıcı T. C.
Nevzat Yemen Elmas Şebin Karahisar 20/05/1960 Tatlıcı T. C.
Süleyman Boyar Mustafa İstanbul 05/04/1967 İşletmeci T. C.
Mehmet Astekin Mehmet Nizip 01/01/1955 Tatlıcı T. C.
Mustafa Eren Mehmet Eynesil 14/07/1958 Tatlıcı T. C.
Arif Kılıç Muhsin Bayburt 03/02/1961 Tatlıcı T. C.
Yasin Bingöl Yusuf Bayburt 27/09/1966 Tatlıcı T. C.
Mehmet Helvacı Kamil İstanbul 30/12/1963 Tatlıcı T. C.
Abdulsamet Karayılan Nedim Nizip 02/02/1960 Tatlıcı T. C.

 

MADDE 6 – DERNEĞE ÜYE OLMAK
A- 2908 Sayılı yasada belirlenen yasal engeli olmayan ve 18 yaşını bitiren T.C. vatandaşı olan herkes derneğe üye
olabilir. Yönetim kurulu üyelik başvurusu 30 gün içinde kabul veya ret biçiminde karara bağlar.Müracaat sahibine yazı
ile duyurur.
B- Her üye genel kurulca belirlenen üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür.
C- Yönetim kurulu süresi veya süresiz fahri üyelik tecili edebilir.
D- Üyeler eşit haklara sahiptir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Fahri üyeler istekleri halinde aidat öderler ancak oy
kullanamaz.

MADDE 7 – MENKUL ve GAYRİMENKUL EDİNME
Dernek 2098 Sayılı dernekler kanunu çerçevesinde ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan menkul ve
gayrimenkul mallara sahip olabilir.

MADDE 8 – ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMA ŞARTI
Her üye istediği zaman Dernek yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek suretiyle istifa edip üyelikten ayrılabilir.
Dernek çalışmalarını engelleyen dernek ana tüzüğünde belirtilen kurallara aykırı davranışta bulunanlar, 2098 Sayılı
yasada belirlenen engelleri olduğu anlaşılanlar, üyelik aidatını yazılı tebliğe rağmen üç ayda veya verilen süre içinde
ödemeyenler, yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılanların ilk genel kurulda itiraz hakları yönetim
kurulunca silinir.

MADDE 9 – AİDAT
Aidat miktarı Aylık 15.000.000.T.L.‘sı olup yıllık 180.000.000 T.L.‘dır.

MADDE 10 – DERNEĞİN ORGANLARI
A- Genel Kurul
B- Yönetim Kurulu
C- Denetim Kurulu
Dernek yukarıda sayılan üç kurulu oluşturmak zorundadır. Ayrıca dernek başka organlar oluşturabilir. Fakat bu kurulun
görevleri ve yetkisi devredilemez.

MADDE 11 – GENEL KURUL
Genel kurul, Derneğin en yüksek organıdır. Asıl üyelerden oluşur. Olağan ve Olağan üstü olmak üzere, Yönetim kurulunca
çağrı usulüne uyularak saptanacak günde yapılır. Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya
dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca
çağırılır. Denetleme kurulunun talebi veya dernek üyelerine beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim kurulu veya toplantı
isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi dernek üyeleri arasında üç kişilik bir
heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

MADDE 12 – ÇAĞRI USULÜ
Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri, ve gündemi gazete ile ilan edilmek
suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi
gün yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasındaki süre bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer
ile gündemin en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirine toplantıya katılacak üyeleri gösteren listeyle birlikte
bildirilir. Genel kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz.

MADDE 13 – GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ
Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin mülki amirine bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır. Üyeler yönetim
kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını imzalayarak toplantı yerine girerler. İlk toplantıda üyelerin yargıda bir
fazlasının bulunması aranır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu ikinci
toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye sayısı toplantının iki katından aşağı olamaz.
Yeter sayı,sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği yönetim
kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açıldıktan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir Başkan, Başkan Vekili ve iki Katip
seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Genel Kurul kararları toplantıya
katılan üyelerin, çoğunluğuyla alınır. Toplantıda bulunan üyelerin en az üçte birinin isteğiyle oylama gizli oy açık sayımla
yapılır. Hazır bulunanların yarısından bir fazlasının olumlu oyunu almayan tasarılar reddedilmiş sayılır. Genel Kurul
toplantılarında ancak ilan edilen gündem görüşülür. Gündem dışı konuların gündeme alınması için hazır bulunan
üyelerden en az onda birinin teklifi gereklidir.

MADDE 14 – GENEL KURUL GÖREV ve YETKİLERİ
Aşağıda yazılı hususlar genel kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.
A- Dernek organlarının seçimi
B- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
C- Yönetim ve Denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim kurulunun ibrası.
D- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabulü
E- Derneğe lüzumlu menkul veya gayrimenkul malların satın alınması veya mevcut olanların satılması hususunda
yönetim kuruluna yetki verilmesi.
F- Derneğin kuruluş amaçları aynı olan Türkiye’deki derneklerle federasyon yapması veya federasyondan ayrılması.
G- Derneğin diğer kurumlarla ve derneklerle iş birliği yapması bunlara üye olarak katılması veya ayrılması.
H- Derneğin feshi hususunda karar verilmesi.
J- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri ifası.

MADDE 15 – ÜYELERİN OY HAKKI
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

MADDE 16 – YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ
Derneğin Yönetim kurulu, Genel kurul tarafından iki yıl için sayımla seçilen yedi asıl üye ile yedi yedek üyeden
teşekkül eder. Yönetim kurulu üyeleri müddetleri bitiminden yeniden seçilebilir. süresini doldurmadan herhangi
bir sebeple ayrılan üyenin yerine yedek üyelerden en çok oy almış üye getirilir ve ayrılan üyenin süresini bu üye
doldurur. Yönetim kurulu toplantılarında, en az dört üyenin hazır bulunması gereklidir. Kararlar en az dört üyenin
oyu ile alınır. Dernek faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerekli işler yapmak maksadı ile yönetim kurulu şahısları ve
heyetleri görevlendirebilir. Yönetim kurulu başkanı ayrıca karar alınmasına lüzum olmaksızın derneği temsile yetkilidir.

MADDE 17 – YÖNETİM KURULUNDA ÜYELİKLERİN BOŞALMASI
Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerine getirilmesinden sonra dört üyeden aşağı düşerse genel

 kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının
yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyeleri
arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 18 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
A- Dernek temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinde veya bir kaçına yetki vermek veya haiz olduğu yetkilerin
bir kısmının tayin edeceği bir şahsa devretmek.
B- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeye hazırlayarak genel
kurula sunmak.
C- Derneğin kanuni defterlerinin tutulmasının. Yıllık bilançosunun tanzimini sağlamak.
D- Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli organizasyonu yapmak ve yönetmelikleri hazırlamak. Görevlileri atamak
ve icabında görevlerine son vermek.
E- Gerekli mali ve idari tedbirleri itiraz etmek zaruret halinde her türlü olağan üstü kararlar almak ve bunları ilk
toplanacak genel kurulunun tasvibine sunmak.
G- Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemlerini düzenlemek.
G- Dernek tüzüğü mevzuatının kendine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
H- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahalli en büyük mülki
amirliğine bildirmek.

MADDE 19 – DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Bu kurul derneğin mali işlemelerini,
hesaplarını, tetkik ve murakabe eder. Hazırlayacakları raporu yönetim kuruluna ve Genel Kurula verir.

MADDE 20 – BİLDİRİM
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim kurulu başkanı Yönetim ve Denetim kurulları ile derneğin
diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını baba adlarını doğum yeri ve tarihleri memleketleri
ikametgahları en büyük mülk amirliğine yazılı olarak bildirir.

MADDE 21 – DERNEĞİN GELİR ve GİDERLERİ
A- Derneğin Gelirleri
– Üye aidatları
– Bağış ve yardımlar
– Yayın ve ilan gelirleri
– Derneğin mal varlığından elde edilen kira gelirleri
– Dernekçe tertiplenecek piyango gelirleri
– Derneğin yapacağı temsil, konser, spor yarışması, konferans, gece düzenlemek, kır gezileri ve bunun gibi
faaliyetlerden elde edilen gelirler ile kermes gelirleri
– Dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden iç işleri bakanlığı izni ile yardım alabilir.
B- Derneğin Giderleri
– Derneğin parası ulusal bankalardan birine yatırılır.
– Harcamalar müsbit evrak veya fatura ile yapılır. Bankadan para çekmek için başkan veya Yönetim kurulunun
tayin edeceği birinin imzaları gerekir.

MADDE 22 – DERNEĞİN LOKALİ
Dernek yönetim kurulu üyelerinin bir arada bulunabilmeleri, tartışma ve kaynaşmalarına yardımcı olmak, bu arada
hoş vakit geçirmeleri sağlamak amacıyla 2908 sayılı kanunun 90 cı maddesine göre Yönetim kurulu kararı ile Mülk
i Amirlikten gerekli izni alarak Lokal açabilir ve üyelerinin burada burada hoş vakit geçirmelerinin temin için çeşitli
oyunlar oynamalarını sağlar. Lokalde ayrıca üyeler için mutfak kurarak aperatif yemekler yapıp üyelerin ihtiyaçlarını
karşılayabilir. Dernek lokalinin yönetim kurulu işletebileceği gibi Derneğe gelir sağlamak amacıyla yapılacak bir
protokolle kiraya verebilir.

MADDE 23 – DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER
1-) Üye Kayıt Defteri
2-) Karar Defteri
3-) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri
4-) Demirbaş Defteri
5-) Gelir ve Gider Defteri
6-) Gelen – Giden Evrak Kayıt Defteri
7-) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

MADDE 24 – DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Derneğin iç denetimi dernekler kanununa ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından yapılır. Derneğin
amacını uygulamak için bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın
güçlendirilmesi üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planının ve bütçe uygulamaya konulan programın
en iyi biçim gerçekleştirilmesi için Denetleme Kurulunun tetkiklerine esas olmak üzere genel kuruldan geçirerek
yönetmelik çıkarılabilir.

MADDE 25 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ve DERNEĞİN FESHİ
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında, gündeme konulmak süretiyle yeteri kadar bir süre önce değişiklik
önerileri yazılı olarak bildirmek koşulu ile genel kurul kararı ile tüzük değiştirilebilir. Ayrıca olağan veya olağanüstü
genel kurul sırasında toplantıya katılan üyelerin 1/10 unun Divan başkanlığına vereceği yazılı ve imzalı önerge
dilekçeleri Divan başkanı tarafından gündeme alınır ve genel kurulda oya sunulur. Toplantıya katılan üyelerin 4/3 ü
değişikliği kabul ederse tüzük değiştirilir.

MADDE 26 – DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ NEREYE VERİLECEĞİ
Derneğin feshi Dernekler Kanunun 49 uncu maddesi hükmüne göre yapılır. Genel kurul derneğin feshine karar verebilir.
Derneğin tüm olarak feshine karar verebilmesi için Genel Merkezde kayıtlı üyelerle Genel Kurula katılma hakkı olan
üyelerin 2/3 nün fesih toplantısına iştiraki şarttır. Fesih kararı alınması için yapılan bu toplantılarda ekseriyet olmadığı
veya her hangi bir sebeple yapılmayıp ertelendiği takdirde müteakip toplantıda nisaba bakılmaksızın toplantıda hazır
bulunanlara iktifa edilir. Derneğin feshine karar verildiği takdirde mevcut menkul ve gayri menkuller hazineye
devredilecektir. Yada İstanbul ilinde olan bir hayır derneğine verilir.

MADDE 27 – Dernek tüzüğünde yer almayan hususlar için 2908 sayılı Dernekler kanunu ile ilgili hükümler uygulanır.

MADDE 28 – SON HÜKÜM
İş bu tüzük Yirmi sekiz maddeden ibarettir.